Všeobecné informácie:

 • stravu je potrebné uhradiť vždy mesiac vopred, najneskôr do 30. dňa v mesiaci
 • pri trvalom príkaze je strava evidovaná automaticky od 1.dňa v mesiaci,
 • zaplatené šeky sa odovzdávajú do schránky na to určenej – pred vstupom do ŠJ,
 • rodičia detí s alergiou musia priniesť potvrdenie o alergii od lekára,
 • choré alebo z iného dôvodu neprítomné dieťa nesmie v škole poberať stravu ( stravu nesmie poberať ani rodinný príslušník)
 • rodičia  a cudzie osoby majú prísny zákaz vstupu do jedálne,
 • odhlasovanie zo stravy je potrebné telefonicky 0911 805 585 ,emailom :skolskajedalen@zssoporna.sk alebo osobne do 14.00 deň vopred,  prípadne do 07:30 daného dňa. 

Doplatok a čiastočná úhrada režijných nákladov Ukazovateľ

Finančný limit na nákup potravín -                                3. finančné pásmo

Strava spolu

 

Dotácia

 

Doplatok

 
 

Desiata

Obed

Olovrant

Réžia

 

MŠ denná (stravník - dieťa MŠ - predškolák)

0,38

0,90

0,26

0

1,54

1,16*

0,04**

0,38

 

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou

-

1,21

-

0,30

1,51

1,20

0,31

 

- stravník – žiak prvého stupňa

 

 

Základná škola s materskou školou - stravník – žiak druhého stupňa ZŠ

-

1,30

-

0,30

1,60

1,20

0,40

 

Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu.

Ak rodič (zákonný zástupca) neodhlási dieťa zo stravy v deň, keď sa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti uhradí plnú sumu stravnej jednotky. 

Ak sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a neodobralo stravu rodič (zákonný zástupca) uhradí plnú sumu stravnej jednotky.       

Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťatu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na stravu zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

Čo ponúka naša jedáleň:

 • jedlá pripravované podľa Materiálno-spotrebných noriem MŠ SR a ÚVZ SR,
 • pripravované jedlá zodpovedajú odporúčaným výživovým dávkam pre príslušnú vekovú kategóriu,
 • pri príprave jedál nepoužívame geneticky upravované potraviny,
 • v jedálnom lístku je vyznačené číslo normy, podľa ktorej sa jedlo pripravuje, nájdete tam gramáž jednotlivých porcií ako aj alergény.