Všeobecné informácie:

 • zaplatený šek za obedy je potrebné odovzdať najneskôr do 10 .dňa v novom mesiaci,
 • pri platbe cez internet treba odovzdať vytlačený príkaz taktiež do 10 .dňa v novom mesiaci,
 • pri trvalom príkaze je strava evidovaná automaticky od 1.dňa v mesiaci,
 • zaplatené šeky sa odovzdávajú do schránky na to určenej – pred vstupom do ŠJ,
 • rodičia detí s alergiou musia priniesť potvrdenie o alergii od lekára,
 • choré alebo z iného dôvodu neprítomné dieťa nesmie v škole poberať stravu ( stravu nesmie poberať ani rodinný príslušník)
 • rodičia  a cudzie osoby majú prísny zákaz vstupu do jedálne,
 • odhlasovanie zo stravy je potrebné telefonicky 0911 805 585 ,emailom :skolskajedalen@zssoporna.sk alebo osobne do 14.30 deň vopred.
  • Cena obedov
  • I. stupeň  =   1,09   €
  • II. stupeň =   1,16  €
  • MŠ =             1,27€

 

 

Čo ponúka naša jedáleň:

 • jedlá pripravované podľa Materiálno-spotrebných noriem MŠ SR a ÚVZ SR,
 • pripravované jedlá zodpovedajú odporúčaným výživovým dávkam pre príslušnú vekovú kategóriu,
 • pri príprave jedál nepoužívame geneticky upravované potraviny,
 • v jedálnom lístku je vyznačené číslo normy, podľa ktorej sa jedlo pripravuje, nájdete tam gramáž jednotlivých porcií ako aj alergény.